Flatruets Vattenförening nr 3

Hemsidan Styrelse Vart vänder jag mig? Anläggningskarta Stadgar Protokoll Arkiv

Kontaktperson: Björn Nyström, Östra Norrlandsgatan 70B, 903 31 Umeå, tel 076 / 108 12 07

  


Reglemente

för abonnenter vars fastigheter är anslutna till FLATRUETS VATTENFÖRENING NR 3.
Avsikten med reglementet är att minimera risk för skador och driftavbrott i anläggningen.
1. Behörig installatör krävs för montage av vatten och avlopp anslutet till föreningens vatten- och avloppsnät. Anmälan om vilken installatör anmäles till föreningen, denna skall åtföljas av intyg om behörighet.
2. Snabbstängande ventiler (t ex kulventiler) får endast användas på platser med tryck på båda sidor av ventil (som t ex huvudavstängningsventil i huset, men ej t ex badkars-armatur).
3. Endast toalettpapper får användas i toaletter. Således får inte sanitetsbindor e d spolas ned i systemet.
4. Abonnent ansvarar för markeringskäppars varaktiga placering på serviskranar och individuella spolbrunnar. Markeringskäpp skall märkas med V eller A för vatten resp avlopp samt tomtnummer, exvis V120.
5. Abonnenten svarar för att serviskranen stänges när man under längre tid ej vistas i byggnaden. En nyckel för manövrering av serviskranen tillhandahålls av vatten-föreningen.
6. Snöröjning för parkeringsplatser o dyl över vattenledning får ej förekomma om ej speciella åtgärder vidtas. Varje sådant fall överenskoms med vattenföreningen.
7. Iakttagelse av onormal funktion hos vatten- eller avloppsanläggning skall omedelbart meddelas styrelsen eller tillsynsmannen i syfte att minimera den tid då någon del av systemet är funktionsoduglig. Kontaktinformation finns anslagen på pumphuset.
8. Abonnenten ansvarar för att hushållsmedlemmar och hyresgäster som använder fastighetens VA-servis är förtrogna med detta reglemente för användningen samt paragraferna 8 och 9 i stadgarna angående uppdelning av ägande och ansvar för underhåll.
Komplement till reglemente och stadgar:
Klicka här för bild som visar hur en servisventil ser ut. Enligt stadgarnas paragraf 8 så är alltså fastighetsägaren (abonnenten) ansvarig för hela servisventilen fram till anslutningsstosen på primärsidan av servisventilen.