Flatruets Vattenförening nr 3

Hemsidan Styrelse Vart vänder jag mig? Anläggningskarta Stadgar Protokoll Arkiv

Kontaktperson: Björn Nyström, Östra Norrlandsgatan 70B, 903 31 Umeå, tel 076 / 108 12 07

  

Problemet åtgärdat
Sedan i fredags (15/9) är vattnet tillbaka till samtliga anslutna fastigheter! Vilken lättnad! För er som inte hängt med i utvecklingen den senaste månaden följer här en liten resumé: Kring den 18 augusti blev föreningen utan vatten i pumphuset vid Bäverstigen. Pumpen i den borrade brunnen hade gått sönder. Det visade sig senare att pumpen fastnat i borrhålet och inte gick att ta upp. Ambitionen var att sänka ned en ny pump ovanpå den gamla, men då en stor del av vattenslangen är kvar var det inte möjligt. Föreningen ställdes då inför två alternativ. Att försöka spränga i befintlig brunn eller borra en ny. Med de osäkerheter som finns kring sprängning och risken för att misslyckas har föreningen låtit borra en ny brunn med ny pump. Borrningen blev färdig till förra helgen och förhoppningen var att vattnet skulle vara tillbaka. Tyvärr visade det sig då finnas en läcka någonstans längs stamledningarna och det är troligen den som orsakat pumphaveriet från början. Läckan kunde identifieras den här veckan och problemet åtgärdas efter fyra (!) veckor. Nu håller vi tummarna för att inget liknande ska inträffa igen. Det inträffade kommer att tas upp för behandling på föreningens årsstämma påsken 2018. Björn Nyström ordf.

Reglemente

för abonnenter vars fastigheter är anslutna till FLATRUETS VATTENFÖRENING NR 3.
Avsikten med reglementet är att minimera risk för skador och driftavbrott i anläggningen.
1. Behörig installatör krävs för montage av vatten och avlopp anslutet till föreningens vatten- och avloppsnät. Anmälan om vilken installatör anmäles till föreningen, denna skall åtföljas av intyg om behörighet.
2. Snabbstängande ventiler (t ex kulventiler) får endast användas på platser med tryck på båda sidor av ventil (som t ex huvudavstängningsventil i huset, men ej t ex badkars-armatur).
3. Endast toalettpapper får användas i toaletter. Således får inte sanitetsbindor e d spolas ned i systemet.
4. Abonnent ansvarar för markeringskäppars varaktiga placering på serviskranar och individuella spolbrunnar. Markeringskäpp skall märkas med V eller A för vatten resp avlopp samt tomtnummer, exvis V120.
5. Abonnenten svarar för att serviskranen stänges när man under längre tid ej vistas i byggnaden. En nyckel för manövrering av serviskranen tillhandahålls av vatten-föreningen.
6. Snöröjning för parkeringsplatser o dyl över vattenledning får ej förekomma om ej speciella åtgärder vidtas. Varje sådant fall överenskoms med vattenföreningen.
7. Iakttagelse av onormal funktion hos vatten- eller avloppsanläggning skall omedelbart meddelas styrelsen eller tillsynsmannen i syfte att minimera den tid då någon del av systemet är funktionsoduglig. Kontaktinformation finns anslagen på pumphuset.
8. Abonnenten ansvarar för att hushållsmedlemmar och hyresgäster som använder fastighetens VA-servis är förtrogna med detta reglemente för användningen samt paragraferna 8 och 9 i stadgarna angående uppdelning av ägande och ansvar för underhåll.
Komplement till reglemente och stadgar:
Klicka här för bild som visar hur en servisventil ser ut. Enligt stadgarnas paragraf 8 så är alltså fastighetsägaren (abonnenten) ansvarig för hela servisventilen fram till anslutningsstosen på primärsidan av servisventilen.